Teší nás váš záujem o naše stránky. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Tento dokument slúži na to, aby sme vás uistili, že si vašu dôveru vážime, že ochranu osobných údajov berieme vážne a pracujeme s nimi tak, aby boli v bezpečí a strážime ich akoby boli naše vlastné.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Podnikateľ:

Obchodné meno: Ing. Jana Bašistová – Biankanotes by Janka
Sídlo: M.Rázusa 1867/17, Michalovce 071 01
IČO: 53921861
DIČ: 1077784598
 
Podnikateľka je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Michalovciach, Číslo živnostenského registra: 840-28484

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií zo sveta osobného rozvoja a spokojnosti v živote, ako aj o nových článkoch, kurzoch, udalostiach (eventoch) a rôznych novinkách či ponukách Prevádzkovateľa (newsletter).

I .Ochrana osobných údajov

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, alebo uvedením svojej emailovej adresy pre získanie konkrétnych informácií do poľa na to určeného užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.2 Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

1.2.1 Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v súlade s týmito zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

1.2.2 Naša webová stránka je vybavená zabezpečeným protokolom https:// a údaje o Vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha

Ak by boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach.

1.2.3 Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach:

  • registračné formuláre
  • objednávkové formuláre
  • kontaktné formuláre
  • občasne ankety a prieskumné dotazníky

Pre účely vytvorenia členského účtu s jedinečným šifrovaným prístupom, registrácie do mailingového zoznamu, doručenia objednaného rovaru alebo elektronických produktov, či dojednania termínu konzultácie alebo stretnutia, najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, email, adresa, prípadne telefónne číslo, a to vždy s prihliadnutím na primeranosť pre daný účel spracovania.

1.3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.3.1 Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

1.4 Pri objednávke alebo zasielaní informácií na základe emailu so súhlasom klienta sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie žiadosť alebo objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a zákonnej povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných informácií a ďalšie marketingové aktivity. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

1.4.1 Pokiaľ ste si u nás niečo zakúpili, stiahli elektronický produkt, prejavili záujem o naše služby a témy, ste u nás zaradení do príslušných mailových zoznamov. Následne vám podľa vami prejaveného záujmu občasne (niekoľkokrát do roka) pošleme e-mail s témami z oblastí, ktorými sa naša spoločnosť zaoberá a taktiež o našich aktivitách, ktoré by vás mohli zaujímať. Z týchto zoznamov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailu. V takom prípade už nebudete dostávať napr. e-mailové seriály s manažérskymi tipmi, informácie o našich aktivitách či nových článkoch.

1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľov emailingových služieb (osobné údaje môžu byť uložené v 3. krajinách) a poskytovateľov webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardwarového a softwarového perimetra, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akékoľvek narušenie osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutná požiadavka na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o využívaní služieb poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

1.11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných ponúk, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích strán, nie však častejšie ako 1x týždenne a zároveň
1.11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, keďže užívateľ so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 výslovne súhlasí.
1.11.3 Súhlas podľa tohto odstavca môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na janka@biankanotesbyjanka.sk

1.11.4 Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Okrem vyššie uvedených práv vyplývajúcich z platnej legislatívy, mate možnosť okrem pisomného odvolania, sa kedykoľvek odhlásiť  z odberu e-mailových správ aj sami . Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v  príslušnom e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my vás bezodkladne odhlásime.

1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizovaniu ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácií takzvané súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.
1.12.1 Konkrétne používame cookies:
Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies

Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne potrebné na zaistenie chodu webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je potrebný súhlas.
Analytické a marketingové cookies – pre použitie ostatných súborov cookies je potrebný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané hlavne na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.

Ak si neprajete cookies ukladaťmôžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači – v nastaveniach, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj. Aj v takomto režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov si však môžete naďalej naše webové stránky pokojne prehliadať.

1.12.2 Prístup k Vašim údajom nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným nedovoleným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. K osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.

Oprávnené osoby poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť pre poskytovateľa i oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k poskytovateľovi.

Poskytovateľ bude užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv subjektu údajov stanovených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečení súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má poskytovateľ k dispozícií.

1.12.3 Služby využívané pre spracovanie cookies: Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

1.13 Komentáre pod článkami – Ak komentujete na našich webových stránkach, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

1.14 Párkrát do roka usporiadavame workshopy, kurzy, prednášky a klubové stretnutia. Na týchto stretnutiach zvykneme akciu sfotodokumentovať, prípadne nahrávať na videozáznam. Následne tieto materiály zverejňujeme na našich stránkach alebo v hromadných emailoch za účelom podpory PR. Ak si neželáte, aby ste boli na týchto fotografiách alebo videách rozpoznateľní, máte právo nás o tom písomne upovedomiť kedykoľvek pred akciou, ako aj v priebehu alebo kedykoľvek neskôr.

1.15 Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

  • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám.
  • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
  • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií.
  • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, prieskumov, ankiet a pod.
  • Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie e-mailov súvisiacich s niektorými produktami a službami, ďalej noviniek, rád, tipov, informácie o produktoch a službách, o nových článkoch, o novinkách a pripravovaných akciách, atď.

1.16 Odkazy tretích strán – Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. V prípade, že im pri nákupe či registrácii poskytnete svoje osobné údaje, je vo Vašom záujme informovať sa o ochrane Vašich údajov priamo u nich.

I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti a spolupracovať len s etickými partnermi. Preto, ak by ste mali akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na janka@biankanotesbyjanka.sk

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tieto podmienky su platné plynutím doby uvedenej v čl. 1.6 týchto podmienok

2.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo zadania svojej emailovej adresy, na ktorú požaduje zaslať informácie. Týmto vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, poprípade zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

2.4. Kontaktné údaje poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: janka@biankanotesbyjanka.sk

2.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na janka@biankanotesbyjanka.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2021.