Kúpa Tovaru a Služieb je možná len cez webové rozhranie E-shopu www.biankanotesnbyjanka.sk

Pri nákupe Tovaru alebo Služby je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu
Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

ZÁKLADNE POJMY

Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
Celková cena je súčet Ceny a všetkych poplatkov;
DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese [BUDE DOPLNENÉ], na ktorom bude
prebiehať nákup Tovaru;
Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
My sme spoločnosť:
Obchodné meno: Ing. Jana Bašistová – Biankanotes by Janka
Sídlo: M.Rázusa 1867/17, so sídlom Michalovce 071 01, IČO: 53921861, DIČ: 1077784598 právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
Tovar alebo Služba je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie
zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom Eshopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky

CENY ZA SLUŽBY, ÚČASTNÍCKE POPLATKY, DPH A FAKTURÁCIA

TERAPEUTICKÉ SLUŽBY – ceny sú uvedené v objednávkovom formulári.
INÉ SLUŽBY A PRODUKTY – ceny sú vždy uvedené v objednávkovom formulári.

NIE SME PLATCAMI DPH. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručená faktúra alebo zjednodušený daňový doklad.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
Inmácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);

Informácie o Cene, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe “ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo. Celková cena je uvedená vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru.
Služby alebo Tovar môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet vedený v mBank a.s., IBAN: SK32 8360 5207 0042 0756 8304, BIC/SWIFT: BREXSKBX.
Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia
Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 7 dni.

b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Stripe, pričom
platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: stripe.com/en-sk/privacy. V prípade platby kartou online je celková cena splatná do 3 dni.

Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.

DODACIE PODMIENKY

 Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. terapiu, seminár, prednášku, ebook a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti terapeuta / lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail biankanotesbyjanka@gmail.com a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojom živote. Zákazík sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Rada vám pomôžem, poradím.

Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: biankanotesbyjanka@gmail.com. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia

Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 20.08.2021

Príloha č. 1 – Formulár pre reklamáciu

Adresát:               Ing. Jana Bašistová – Biankanotes by Janka

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko: 
Adresa bydliska: 
E-mailová adresa: 
Číslo objednávky a faktúry: 
Dátum objednania: 
Dátum prevzatia tovaru: 
Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód): 
Popis a rozsah vád tovaru: 
Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom: 
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom 

Prílohy:

Dátum:

Podpis: